JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arkiv vid tingsrätten

Gällivare tingslags häradsrätts, Jukkasjärvi tingslags häradsrätts arkiv förvaras på Landsarkivet Härnösand; depå rosenbäcken

Tingsrätten har levererat Gällivare tingslags häradsrätts arkiv (1948-1970) samt Jukkasjärvi och Karesuando tingslags häradsrätts arkiv (1948-1970) till Landsarkivet i Härnösand år 2009.

I Gällivare tingsrätts kvarvarande arkiv finns handlingar från år 1971 och framåt. Arkivet omfattar handlingar som gäller brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkurser.

Gallringsregler

Gallring av arkiven sker med stöd av Riksarkivets beslut samt beslut av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1997:6). Förekommande beslut finns antecknade för varje arkivserie för sig i resp förteckningsingress. Gallringsfristen är i normalfallet 10 år. Även kortare frister förekommer dock, t ex för namnregistren i brottmål, vilka gallras ca två år efter att resp mål avgjorts. I övrigt omfattar utgallringen främst delar av aktbestånden jämte vissa administrativa handlingar.

Från och med den 1 januari 2000 är gallringsfristen för akter i brottmål 5 år medan den i tvistemål, ärenden och konkurser är 10 år.

I databasen är gallringsfristen från och med den 1 december 2005 fem år för brottmål efter avslutandedatum. I tvistemål, ärenden och konkurser är gallringsfristen nio år efter avslutandedatum.  I övrigt omfattar utgallringen främst delar av aktbestånden jämte vissa administrativa handlingar, se bilaga för gallringsföreskrifter och tingsrättens gallringsbeslut. (Se även förordningen SFS 2005:774)om ändring i förordning (2001:639).

Ackorsärenden

Ackordsärendena upphörde den 31 december 1996

Borgerlig vigsel

Ärenden rörande borgerlig vigsel, tingsrättens vigselrätt upphörde den 30 april 2009.

Bouppteckningar

Huvudmannaskapet för bouppteckningar är överflyttat, sedan 30 juni 2001, till Skatteverket. (http://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=Bouppteckningar)

I och med detta så överlämnades tingsrättens bouppteckningar till Landsarkivet i Härnösand. Beställning av bouppteckning från Landsarkivet; följ länk; http://riksarkivet.se/bouppteckning

Förmynderskapsärenden

Till utgången av juni 1995 förekomvid tingsrätten förmynderskapsärenden enligt närmare bestämmelser i föräldrabalken. Ärendetypen utgick den 1 juli 1995 då huvuddelen av funktionerna överfördes till överförmyndarna och länsstyrelsen; tingsrättens kvarvarande befattning med förmynderskapsfrågor handläggs därefter som domstolsärenden 

Inskrivningsmyndigheten

Inskrivningsmyndighetens (IM) arkiv flyttades från Gällivare tingsrätt i samband med att lagfarts- och inteckningsärenden överfördes till Skellefteå tingsrätt. Från och med den 1 juni 2008 har Lantmäteriet ansvaret för inskrivningsärenden och alla handlingar som beslutats fram till den 31 maj 2008 finns på Landsarkivet i Härnösand. Kopior kan beställas därifrån. För beställning följ länk; http://riksarkivet.se/inskrivningshandlingar

 

Lagsökningar, betalningsförelägganden och handräckning

Till utgången av 1991 förekom vid tingsrätten en särskild summarisk process (lagsökning, betalningsföreläggande, handräckning).

Äktenskapsregistret (äktenskapsförord, gåva mellan makar, m.m.)

Den 1 oktober 2011 övergick ansvaret för Äktenskapsregistret från Statistiska centralbyrån till Skatteverket.

I äktenskapsregistret finns information från 1921 och framåt om rättsförhållandet mellan äkta makar och mellan registrerade partner.

Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar. Däremot registreras inte alla ingångna äktenskap.

Vissa familjerättsliga handlingar måste registreras för att bli juridiskt giltiga mellan makar så de till exempel ska kunna skydda sig mot varandras eventuella långivare. Det är Skatteverket som beslutar om registrering. Vänd dig därför till Skatteverket för registrering av

  • äktenskapsförord
  • gåvor mellan makar
  • anmälningar om bodelning under äktenskapet
  • bodelningshandlingar.

Beställa uppgifter ur registret
Det går bra att få information om vilka uppgifter som finns om dig eller någon annan i äktenskapsregistret eller att beställa kopior av till exempel äktenskapsförord, gåvohandlingar och bodelningar.
Det gör du genom att kontakta Skatteverket i Härnösand på något av följande sätt:

Ange gärna följande uppgifter om var och en av makarna:

  • om personen är född 1955 eller tidigare: fullständigt namn och personnummer samt efternamn som ogift om det är en kvinna
  • om personen är född 1956 eller senare: fullständigt personnummer.Senast ändrad: 2016-11-03